دانشنامه گردشگری

 

روزانه هزاران نفر راهی سفر و کشت و گذار می شوند و به مقاصد دور و نزدیک می روند . اگر بخواهیم همه این فعالیت ها را بررسی کنیم باید با تعاریف گردشگری و گردشگر آشنا شویم .

لغت گردشگری : لغت گردشگری یا توریسم برا ی اولین بار در سال 1811 در یک مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ مگزین منتشر شد در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت مطرح گردید.

درفرهنگ وبستر  گردشگری یا توریسم به سفری گفته می شود که در آن مسافرتی به یک مقصد انجام می گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بردارد.

به طور کلی نمی توان مسافرت را با واژه گردشگری یکی دانست و واژه مسافرت در لغت نامه ها نوعی جابه جایی تعریف شده است اما برای اینکه مسافرت به عنوان صنعت گردشگری به حساب آید باید درسایه این گونه فعالیت ها نوعی ارزش اقتصادی ایجاد شود .

  

گردشگری صنعتی است که نامی به ظاهر ساده دارد اما لازم است بدانید که صدها تعریف از گردشگری از نظر صاحبنظران وجود دارد که هریک به نوبه خود تعری فخوبی از گردشگری ارایه می دهند . به دلیل چند وجهی بودن و میان رشته ای بودن گردشگری لازم است تا گردشگری از دیدگاه های مختلف اعم از اقتصادی ؛ جامعه شناختی ؛ جغرافیایی و مدیریتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

 در مسابقاتی که اتحادیه بین المللی گردشگری برای بدست آوردن یک تعریف جامع از گردشگری گذاشته بود این تعریف از میان تعاریف ارایه شده برنده اعلام گردید : گردشگری عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی انسانها و فعالیت های که از آن منتج می شود ؛ این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواسته هایی است که انسان را به جابجایی وادار می کند و در هر شخص شدت و ضعف متفاوتی دارد .

 گردشگری : به عمل فردی که به مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط وی است و برای مدتی کمتر از یکسال جهت نفریح ؛ تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید گفته می شود .

گردشگر : کسی که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر می برد .

مسافر : کسی که بین دو یا چند مکان مسافرت می کند.

گردشگر یک روزه : گردشگری که شب رادریک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد.(مسافرت یک روزه)

 بازدیدکننده : کسی که به محلی غیر از محل زندگی خود به مدتی کمتر از 12 ماه مسافرت کند و هدفش از ماندن کسب درآمد ؛ درمحلی که سفرکرده نباشد .

مسافر : کسی که بین دو یا چند مکان سفرکند.

 

تفکیک مرزها در گردشگری :

 برا ی تفکیک مرزهای گردشگری از تعاریف زیر استفاده می کنیم .

گردشگری داخلی: ساکنان کشور مشخص که تنها درون آن کشور سفر می کنند .

گردشگری درون مرزی : مسافران غیر ساکن که در کشور مشخص سفر می کنند.

گردشگری برون مرزی : ساکنانی که به کشور ها یدیگر سفر می کنند .

گردشگری بین المللی : گردشگری درون مرزی و برون مرزی است .

 

 منبع : سایت کارناوال